Dienstdoende Predikant en adviserend lid van de kerkenraad
Henk van der Born tel. 00316 4342 3297

tel. pastorie:  0034 865 770 841
e-mail: predikant@iggds.nl / predikant.iggds@gmail.com

Voorzitter/ouderling: Tim Hop
tel. 00316 2239 2366
e-mail: praeses@iggds.nl / tim@prostairs.nl 

Kerkrentmeester/ouderling: Carla van den Born-Beukhof
tel. 00316 3330 441
e-mail: kerkvoogd@iggds.nl / carlavdbornbeukhof@gmail.com

Diaconie/Diaken:
Gijs van de Kolk tel. 00316 5329 5894 gijsvdkolk@ringelbosch.nl
Gretha van der Kolk-van Vulpen tel. 00316 5180 7672  grethavdkolk@ringelbosch.nl
e-mail: diaconie@iggds.nl  

Pastoraat/ouderling: Jos Vanhoutte
tel. 0034 693 382 961
e-mail:  pastoraat@iggds.nlJos.vanhoutte49@gmail.com

Scriba/ouderling: Anneke Nijhof
tel. 00316 2073 1218
e-mail: scriba@iggds.nl / atnijhof@gmail.com

Vertrouwenspersoon voor de gemeente en kerkenraad: Kees van Velzen
 tel. 00316 5129 5191
e-mail: keescvanvelzen@gmail.com